Het gebruik van de website https://verkiezingen.brussels is onderworpen aan de naleving van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Door deze website te consulteren, verklaart u kennis genomen te hebben van en in te stemmen met de algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Doel van de website

 

Deze website bevat informatie over de gemeenteraadsverkiezingen die op 13 oktober 2024 zullen plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

 

Juistheid van de informatie en kwaliteit van de werking – Beperking van de aansprakelijkheid

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en het updaten van deze website. Het kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze website bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan dan ook geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Waar het overigens gaat om informatie en documenten die het voorwerp uitmaken van een officiële publicatie, gelden enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten als authentieke tekst.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt, niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. 

 

Intellectueel eigendomsrecht

 

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie. 

De vermenigvuldiging van het geheel of een gedeelte van de onderhavige website is toegelaten, mits vermelding van de bron en verzending van de publicatie naar Brussel Plaatselijke Besturen, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Iris Tower, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel.

Retour en haut de page