accessibility

Nieuws

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek

Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek
Gepubliceerd op 02/10/2023
Op 14 augustus 2023 werd de ordonnantie van 20 juli 2023 houdende het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek (NBGKWB) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze ordonnantie voegt…
Lees meer

Evenement

De volgende stappen

Aanduiding Gemeentelijke Coördinator (SPOC)

12 april

Uiterste datum voor het college van burgemeester en schepenen om een personeelslid van het gemeentebestuur aan te stellen dat belast is met de coördinatie van de taken betreffende de verkiezingen waarmee de gemeenten zijn belast. Deze persoon is het contactpunt van de gemeente voor de hoofdbureaus en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (NBGKWB, artikel 19, tweede lid).

Controle van de mededelingen en de imago-bevordering van de plaatselijke overheden

10 juli

Start van de verkiezingscampagne

14 juli

Start van de verkiezingscampagne (Wet 7 juli 1994, artikelen 6, 7 en 12). Beperkingen op voeren van propaganda.

Laatste dag voor inschrijving van de niet-Belgen

31 juli

Uiterste datum voor de inschrijving op de kiezerslijst voor buitenlanders van andere EU-lidstaten en van niet-EU-lidstaten (NBGKWB, artikelen 9 en 10).

Vaststelling van de kiezerslijsten

01 augustus

Datum waarop het college van burgemeester en schepenen de kiezerslijst vaststelt (NBGKWB, artikel 11, § 1, eerste lid).

Vanaf dan tot op de dag van de verkiezing verzekert het college van burgemeester en schepenen actualisering van de lijsten van elke stemafdeling rekening houdend met de besluiten die tot gevolg hebben dat een kiezer op de kiezerslijst wordt ingeschreven of daarvan wordt geschrapt, dat hem het actief kiesrecht wordt ontnomen of geschorst (NBGKWB, artikel 16, § 3).

 

Uitvaardiging bericht betreffende mogelijkheid tot raadpleging van de kiezerslijsten

01 augustus

Datum waarop het college van burgemeester en schepenen een bericht uitvaardigt om de burgers mee te delen dat ze de kiezerslijst kunnen raadplegen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezingen (NBGKWB, artikel 11, § 3).

Verzoek tot verbod van het gebruik van letterwoorden

01 augustus

Uiterste datum waarop elke in het Gewestelijk Parlement vertegenwoordigde politieke partij bij de Regering een gemotiveerd verzoek kan indienen tot verbod van het gebruik van letterwoorden die in het verleden beschermd werden (NBGKWB, artikel 32, § 2, eerste lid).

Aanvang periode van de mogelijkheid tot indienen bezwaar betreffende de kiezerslijsten

01 augustus

Datum vanaf welke elke kiezer bezwaar kan indienen met betrekking tot de kiezerslijst bij het college van  burgemeester en schepenen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezing (NBGKWB, artikel 12, § 1 en § 2).

Afgifte van een elektronisch afschrift van de kiezerslijst

01 augustus

Kosteloze afgifte van een elektronisch afschrift van de kiezerslijst aan de personen die daartoe een schriftelijk verzoek indienen en die er zich schriftelijk toe verbinden om een lijst van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in te dienen (NBGKWB, artikel 13, § 1, eerste lid).

Tijdens de maand augustus 2024 - Samenstelling van de bureaus

01 augustus

Het college van burgemeester en schepenen maakt twee lijsten op (NBGKWB, artikel 20, § 1):

1°      de eerste bevat de personen die kunnen worden bekleed met een functie van voorzitter van een stem- of telbureau of van bijzitter of  plaatsvervangend bijzitter van een telbureau.

2°      een tweede bevat de kiezers die aangewezen zouden kunnen worden als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau (deze lijst omvat vierentwintig namen per bureau). 

De twee lijsten worden uiterlijk de drieëndertigste dag (10 september 2024) voor de verkiezing naar de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau gezonden (NBGKWB, artikel 20, § 2).


 

 

 

Retour en haut de page