Nieuws

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Dien vanaf nu uw voordrachtsakte online in

Dien vanaf nu uw voordrachtsakte online in
Gepubliceerd op 16/07/2024
Bent u een lijstvoorbereider of -indiener? Voer dan nu online uw kandidatenlijst in.
Lees meer

Voorlopige maximumbedragen verkiezingsuitgaven

Voorlopige maximumbedragen verkiezingsuitgaven
Gepubliceerd op 10/07/2024
Bekijk de voorlopige maximumbedragen van de verkiezingsuitgaven.
Lees meer

Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek

Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek
Gepubliceerd op 02/10/2023
Op 14 augustus 2023 werd de ordonnantie van 20 juli 2023 houdende het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek (NBGKWB) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze ordonnantie voegt…
Lees meer

Evenement

De volgende stappen

Laatste dag voor inschrijving van de niet-Belgen

31 juli

Uiterste datum voor de inschrijving op de kiezerslijst voor buitenlanders van andere EU-lidstaten en van niet-EU-lidstaten (NBGKWB, artikelen 9 en 10).

Vaststelling van de kiezerslijsten

01 augustus

Datum waarop het college van burgemeester en schepenen de kiezerslijst vaststelt (NBGKWB, artikel 11, § 1, eerste lid).

Vanaf dan tot op de dag van de verkiezing verzekert het college van burgemeester en schepenen actualisering van de lijsten van elke stemafdeling rekening houdend met de besluiten die tot gevolg hebben dat een kiezer op de kiezerslijst wordt ingeschreven of daarvan wordt geschrapt, dat hem het actief kiesrecht wordt ontnomen of geschorst (NBGKWB, artikel 16, § 3).

 

Uitvaardiging bericht betreffende mogelijkheid tot raadpleging van de kiezerslijsten

01 augustus

Datum waarop het college van burgemeester en schepenen een bericht uitvaardigt om de burgers mee te delen dat ze de kiezerslijst kunnen raadplegen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezingen (NBGKWB, artikel 11, § 3).

Verzoek tot verbod van het gebruik van letterwoorden

01 augustus

Uiterste datum waarop elke in het Gewestelijk Parlement vertegenwoordigde politieke partij bij de Regering een gemotiveerd verzoek kan indienen tot verbod van het gebruik van letterwoorden die in het verleden beschermd werden (NBGKWB, artikel 32, § 2, eerste lid).

Aanvang periode van de mogelijkheid tot indienen bezwaar betreffende de kiezerslijsten

01 augustus

Datum vanaf welke elke kiezer bezwaar kan indienen met betrekking tot de kiezerslijst bij het college van  burgemeester en schepenen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezing (NBGKWB, artikel 12, § 1 en § 2).

Afgifte van een elektronisch afschrift van de kiezerslijst

01 augustus

Kosteloze afgifte van een elektronisch afschrift van de kiezerslijst aan de personen die daartoe een schriftelijk verzoek indienen en die er zich schriftelijk toe verbinden om een lijst van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in te dienen (NBGKWB, artikel 13, § 1, eerste lid).

Tijdens de maand augustus 2024 - Samenstelling van de bureaus

01 augustus

Het college van burgemeester en schepenen maakt twee lijsten op (NBGKWB, artikel 20, § 1):

1°      de eerste bevat de personen die kunnen worden bekleed met een functie van voorzitter van een stem- of telbureau of van bijzitter of  plaatsvervangend bijzitter van een telbureau.

2°      een tweede bevat de kiezers die aangewezen zouden kunnen worden als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau (deze lijst omvat vierentwintig namen per bureau). 

De twee lijsten worden uiterlijk de drieëndertigste dag (10 september 2024) voor de verkiezing naar de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau gezonden (NBGKWB, artikel 20, § 2).


 

 

 

Bekendmaking verboden letterwoorden

31 augustus

Op deze datum maakt de Regering de verboden letterwoorden bekend in het Belgisch Staatsblad (NBGKWB, artikel 32, § 2, tweede lid).

Daar de 43ste dag voorafgaand aan de verkiezing een zaterdag is en bijgevolg een dag is waarop het Belgisch Staatsblad niet verschijnt, zal er de eerste werkdag vóór de 43ste dag gepubliceerd worden, meer bepaald op vrijdag 30 augustus 2024.

Zending lijst van de gemeenteraadskiezers aan de Regering

31 augustus

Uiterste datum waarop het gemeentebestuur de lijst van de gemeenteraadskiezers zendt aan de Regering (NBGKWB, artikel 14, eerste lid).

De Regering kan beslissen dat deze verzending elektronisch gebeurt met behulp van een door de regering ter beschikking gesteld programma. (NBGKWB, artikel 14, tweede lid)

Controle van de kiezerslijsten

31 augustus

Bij ontvangst van de kiezerslijsten worden deze door de Regering gecontroleerd om na te gaan of er geen personen zijn die op meerdere kiezerslijsten vermeld staan (NBGKWB, artikel 14, vierde lid).

In geval van dubbele inschrijvingen, licht de regering of haar gemachtigde de betrokken colleges van burgemeester en schepenen in en vraagt hun advies. Daarna bepaalt de regering welk college de inschrijving behoudt (NBGKWB, artikel 14, vijfde lid).


 
 
Retour en haut de page