Bent u een kandidaat? En wil u een getuige aanduiden die een kiesbureau observeert? Hier ontdekt u hoe.

Kandidaten kunnen getuigen kiezen voor de kiesbureaus. Getuigen observeren het verkiezingswerk in de bureaus. Bent u een getuige voor een stembureau? Dan mag u enkel observeren in het stembureau waaraan u bent toegewezen.

 

Observatie van het hoofdbureau

 

Bent u kandidaat? Dan kan u 1 getuige aanduiden in uw akte van bewilliging. U kan ook een plaatsvervanger kiezen. De getuige is aanwezig bij de vergaderingen van het hoofdbureau. De getuige mag zijn opmerkingen laten opnemen in de processen-verbaal. Elke lijst kan 1 getuige kiezen.

 

Observatie van een stembureau

 

5 dagen vóór de verkiezing kan de 1e kandidaat in de volgorde van de voordracht voor zijn lijst getuigen kiezen. Hij mag zoveel getuigen aanwijzen als er stembureaus zijn. De kandidaat mag ook zoveel plaatsvervangende getuigen aanduiden.

 

De voorwaarden om getuige te zijn

 

Getuigen

  • moeten kiezer zijn voor de gemeenteraad in het specifieke administratief arrondissement;

en 

  • mogen geen politiek mandaat hebben zoals minister, staatssecretaris, parlementslid, burgemeester, schepen of voorzitter van een OCMW;

en 

  • moeten door een kandidaat of partij aangeduid zijn voor een specifiek bureau (één getuige per lijst en per bureau). Het mag een kandidaat zijn.

 

Getuigen worden enkel toegelaten in het stembureau waaraan ze toegewezen zijn.

 

De dag van de stemming

 

Bent u getuige van een partij? Dan moet u uw informatiebrief tonen aan de voorzitter van het stembureau. De voorzitter van het hoofdbureau moet die brief hebben ondertekend. Enkel dan krijgen getuigen toegang tot het stemlokaal. Getuigen kunnen hun opmerkingen laten opnemen in de processen-verbaal.

De hoofdgetuige van de partij verzamelt de aangiften over de verkiezingsuitgaven. Dat kan ook een gevolmachtigde van de partij zijn. Hij of zij doet dat voor elke kandidaat en voor de lijst. Hij dient die in bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Dat moet gebeuren binnen 30 dagen na de dag van de verkiezing.

 

Wat mogen getuigen doen?

 

  • Getuigen mogen enkel toekijken.

  • Ze mogen niet deelnemen aan het werk in het stembureau.

  • Ze mogen geen kiezers helpen.

  • Ze moeten discreet blijven.

  • Ze mogen de stemming niet beïnvloeden.

  • Ze moeten hun taak kalm en beleefd uitvoeren.

  • Ze mogen op geen enkele manier de mening van de kiezers beïnvloeden.

 

Probeert een getuige de stemming te beïnvloeden? Dan vraagt de voorzitter van het bureau om de stemming niet te beïnvloeden. Blijft de getuige de stemming toch beïnvloeden? Dan kan de voorzitter de getuige laten verwijderen uit het stemlokaal.

 

Formulieren voorzitters hoofdbureaus

 

 

Formulieren eerste kandidaat lijst

 

FAQ

Wat is een getuige van een partij?

Kandidaten kunnen een getuige en een plaatsvervangende getuige kiezen. Die getuigen zijn aanwezig op de vergaderingen van het hoofdbureau. Voor de stembureaus, mag de 1e kandidaat in de volgorde van de voordracht voor zijn lijst zoveel getuigen en zoveel plaatsvervangende getuigen kiezen als er stembureaus zijn. Getuigen mogen enkel observeren. Getuigen mogen hun opmerkingen laten opnemen in de processen-verbaal.

Ik ben kandidaat bij de verkiezingen. Mag ik observeren als getuige?

Ja, getuigen mogen kandidaat zijn.

Ik ben een getuige in een bepaald stembureau. Mag ik eigenlijk andere stembureaus ook observeren?

Nee, u mag enkel observeren in het stembureau waaraan u bent toegewezen.

Retour en haut de page