Ontdek wat er in uw oproepingsbrief staat.

Voor de verkiezingen ontvangt u een oproepingsbrief in uw brievenbus. De oproepingsbrief heeft de vorm van een kaart. De brief vermeldt onder meer het adres, het nummer en de openingsuren van het stembureau waar u moet stemmen. Bent u een Belg? Neem deze brief en uw identiteitsdocument mee wanneer u gaat stemmen. Bent u een buitenlander? Neem deze brief en uw elektronische vreemdelingenkaart of internationaal paspoort mee wanneer u gaat stemmen. Die hebt u nodig om te mogen stemmen. Vergeet u die documenten mee te nemen? Dan mag u niet stemmen.

Oproepingsbrief

 

Alle kiezers moeten een oproepingsbrief hebben. Toon uw oproepingsbrief en uw identiteitsdocument in het stembureau op 13 oktober 2024, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Minstens 15 dagen vóór de verkiezing krijgt u deze brief in uw brievenbus. Hebt u uw oproepingsbrief niet ontvangen? Haal die dan af op het gemeentesecretariaat. Dat kan u doen tot op de dag van de verkiezing voordat de stembureaus sluiten.

Nadat u hebt gestemd, wordt uw oproepingsbrief gestempeld. Zo kan u aantonen dat u effectief hebt gestemd.

 

Welke informatie vindt u op uw oproepingsbrief?

 

Op de voorkant vindt u:

 1. uw voornaam en achternaam;

 2. het adres van uw hoofdverblijfplaats;

 3. het nummer waaronder u op de kiezerslijst vermeld staat;

 4. de dag van de stemming;

 5. het adres van het stembureau waar u moet stemmen;

 6. het nummer van het stembureau waar u moet stemmen;

 7. het aantal te verdelen zetels;

 8. de openingsuren van uw stembureau.

 Op de achterkant vindt u:

 1. de instructies die u moet volgen;

 2. de bepaling over het stemmen bij volmacht.

wachtrij stembureau

Openingsuren stembureaus

 

U kan stemmen van 8 uur tot 16 uur.

Kiezers die vóór sluitingstijd in de wachtrij voor het stembureau staan, worden nog tot de stemming toegelaten.

Algemene oproeping

 

30 dagen voor de verkiezing verschijnt een bericht in het Belgisch Staatsblad om:

 • het stemsysteem aan te kondigen: elektronisch of op papier;
 • de datum van de verkiezing en de openings- en sluitingsuren van de stembureaus aan te kondigen;
 • aan te kondigen dat elke burger die niet op de kiezerslijst staat maar die denkt te voldoen aan de voorwaarden om te stemmen bezwaar kan indienen bij het gemeentebestuur tot 12 dagen voor de verkiezing.

 

Een bericht van oproeping wordt ten minste 20 dagen voor de stemming in de gemeente bekend gemaakt. Het bericht wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke website en, indien nodig, in het gemeenteblad.

Het bevat ten minste de volgende informatie:

 • de dag van de verkiezing;
 • het aantal te verdelen zetels;
 • de openings- en sluitingstijden van de stembureaus;
 • de voorwaarden voor de vergoeding van reiskosten;
 • het feit dat een kiezer een volmacht kan geven om te stemmen onder de voorwaarden van artikel 59 van het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. Dit bericht herneemt de tekst van artikel 59, net als de tekst van artikel 33, § 7, 5e lid van dezelfde wetgeving.

In dat bericht wordt de kiezer eraan herinnerd dat als hij zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, hij die tot het einde van de stemming bij zijn gemeentebestuur kan afhalen.

 

Formulier college van burgemeester en schepenen

 

FAQ

Wat is een oproepingsbrief?

Een oproepingsbrief is een kartonnen brief met uw naam op, het adres en het nummer van uw stembureau en de openingsuren.

Wat is een stembureau?

Een stembureau is de plaats waar u stemt. Stembureaus bevinden zich vaak in scholen.

Ik heb een oproepingsbrief ontvangen die bestemd is voor een overleden familielid. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen met deze oproepingsbrief.

Op 1 september verhuis ik. Waar moet ik gaan stemmen? In mijn nieuwe of oude gemeente?

De kiezerslijst wordt in iedere gemeente op 1 augustus 2024 opgesteld. Als u na deze datum verhuist, moet u gaan stemmen in de gemeente waar u was ingeschreven op 31 juli 2024.

Ik heb een oproepingsbrief ontvangen, maar ik verhuis naar het buitenland nog vóór de stemming. Wat moet ik doen?

Als u verhuist naar het buitenland en u niet meer bent gedomicilieerd in België, wordt u geschrapt uit de bevolkingsregisters en bijgevolg ook van de kiezerslijst. De beslissingen tot schrapping worden tot op de dag van de verkiezingen overgemaakt aan de voorzitters van de stembureaus. U mag dus niet meer gaan stemmen.

Ik heb een Franstalige oproepingsbrief gekregen. Ik ben nochtans een Nederlandstalige kiezer. Wat moet ik doen?

Normaal gezien ontvangt u alle briefwisseling in de taal waarin u bent ingeschreven in de registers. Is dit niet het geval? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Dienst Bevolking van uw gemeente. Vraag die dienst om de taalcode in uw bevolkingsdossier naar het Nederlands aan te passen. Vraag ook om een nieuwe oproepingsbrief in het Nederlands.

Ik heb nog geen oproepingsbrief ontvangen om te gaan stemmen. Of ik ben mijn oproepingsbrief kwijt. Wat nu?

In principe moeten alle oproepingsbrieven uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen opgestuurd worden naar de kiezers. Hebt u geen oproepingsbrief ontvangen? Haal die dan af bij uw gemeentebestuur. Daar hebt u tijd voor tot aan het einde van de stemming.

Of bent u uw brief kwijt? Haal dan een kopie af bij uw gemeentebestuur. Daar hebt u ook tijd voor tot aan het einde van de stemming.

Retour en haut de page