Hebt u een vraag over de toegankelijkheid van de verkiezingswebsite?

Lees hieronder de toegankelijkheidsverklaring.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://verkiezingen.brussels.

 

Overeenstemming 

 

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzamelen de normen die toepasselijk zijn inzake de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap. Deze regels zijn verdeeld over drie niveaus: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Deze website beantwoordt gedeeltelijk aan de bepalingen van de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten, gelet op de onderstaande gevallen van gebrek aan overeenstemming.

 

Niet-toegankelijke inhoud

 

De hierna genoemde inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

Geen overeenstemming met de gewestelijke ordonnantie

 • Niet-tekstuele content
  • Geef een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft – H30
  • Gebruik het alt-attribuut op het img element – H37
 • Informatie en relaties

  • Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren. – H42

  • Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is. – F68

 • Contrast (minimum)

  • Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond – G18

 • Toetsenbord

  • Handmatige test van enkel de homepage – SCR20

 • Blokken omzeilen

  • Voeg een link toe aan de bovenkant van elke pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan
  • Voeg een link toe aan het begin van een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan
  • Voeg links toe aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan

                       -> G1G123G124

 • Parsen
  • Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID – F77
 • Naam, rol, waarde

  • Gebruik van formulierelementen en links – H91

 

Disproportionele werkdruk

 

Deze inhoud in overeenstemming brengen vormt momenteel een te grote werklast in verhouding tot de beschikbare middelen.

 

Voorgestelde alternatieven

 

Er zal een boekje in begrijpelijke taal over de verkiezingen van de vzw Inclusion worden gepubliceerd. Mogelijks zal er ook een video in gebarentaal en een brochure gericht op personen met beperkte mobiliteit op https://verkiezingen.brussels worden gepubliceerd.

 

De verklaring opmaken

 

Equal.brussels heeft op 7 maart 2024 een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd op deze website. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse. Bekijk het rapport op https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/elections.brussels_4.

De verklaring werd een laatste keer geanalyseerd op 17 mei 2024.

 

Egalitaire communicatie

 

Brussel Plaatselijke Besturen heeft geprobeerd om in de mate van het mogelijke genderinclusief te schrijven in het taalgebruik op de verkiezingssite door genderbewuste principes toe te passen zoals gebruik van gender en het gebruik van voornaamwoorden. Deze principes werden echter niet systematisch toegepast. Op die manier kunnen online surfers ook via text-to-speech software informatie vlot begrijpen.

 

Categorie "Toegankelijkheid"

 

Brussel Plaatselijke Besturen heeft een categorie 'Toegankelijkheid' toegevoegd aan het hoofdmenu, die uit twee pagina's bestaat: een pagina met praktische informatie voor personen met een beperkte mobiliteit en een tweede pagina die informatie geeft over de gemeenteraadsverkiezingen in heldere en vereenvoudigde taal. De informatie op die tweede pagina is deels vertaald van de informatie uit een brochure van asbl Inclusion.

 

Toegankelijkheidstools

 

Rechts bovenaan de verkiezingswebsite staan vijf toegankelijkheidstools (specifieke iconen) waardoor online bezoekers met een handicap gemakkelijker informatie kunnen lezen:

 • kleurencontrast;
 • kleureninversie;
 • tekstvergroting;
 • animaties uitschakelen;
 • een hulpmiddel voor dyslectici.

 

Toegankelijkheid van de downloadbare documenten

 

In de mate van het mogelijke is de voornaamste inhoud van de site beschikbaar op de HTML-pagina’s van de site. Toch bevatten die pagina’s links naar downloadbare documenten (op de portaalsite of op andere sites) die gedetailleerde of bijkomende informatie bieden.

Voor documenten op andere sites kan de toegankelijkheid niet worden gegarandeerd.

Wat de documenten op deze site betreft, gaat het voornamelijk om standaard-.pdf-bestanden, maar soms ook om .doc(x)-bestanden (opgesteld met het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Office Word) of .xls(x)-bestanden (opgesteld met het spreadsheetprogramma Microsoft Office Excel).

 

Feedback en contactgegevens

 

Voor alle vragen over de inhoud van deze website, om een gebrek aan conformiteit te melden of gewoon om uw mening of suggesties te geven, kan u contact opnemen met:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
T. +32 (0)2 204 21 11
E. com.bpb@gob.brussels

 

Als deze dienst niet reageert, kan u contact opnemen met de volgende bemiddelaar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Synergie
Klachtendienst – Directie Kwaliteit en Performantie
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
T. +32 (0)2 800 37 54
E. klachten@gob.brussels
U kan ook een onlineklachtenformulier versturen via IRISbox: https://irisbox.irisnet.be/.

Retour en haut de page