Bent u kandidaat, potentiële kiezer, gemeentemedewerker of een andere partner? Dan moet u bepaalde taken afwerken, zowel voor als na de dag van de stemming. De volledige kalender toont alle belangrijke data voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met dit instrument kan u de verschillende stappen makkelijk volgen.

 

Bekijk de pdf-versie van de verkiezingskalender

  • Acties uit het verleden
  • Zeer dringende acties
  • Dringende acties
  • Toekomstige acties
M D W D V Z Z
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

01/08/2024

Vaststelling van de kiezerslijsten

Datum waarop het college van burgemeester en schepenen de kiezerslijst vaststelt (NBGKWB, artikel 11, § 1, eerste lid).

Vanaf dan tot op de dag van de verkiezing verzekert het college van burgemeester en schepenen actualisering van de lijsten van elke stemafdeling rekening houdend met de besluiten die tot gevolg hebben dat een kiezer op de kiezerslijst wordt ingeschreven of daarvan wordt geschrapt, dat hem het actief kiesrecht wordt ontnomen of geschorst (NBGKWB, artikel 16, § 3).

 

Uitvaardiging bericht betreffende mogelijkheid tot raadpleging van de kiezerslijsten

Datum waarop het college van burgemeester en schepenen een bericht uitvaardigt om de burgers mee te delen dat ze de kiezerslijst kunnen raadplegen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezingen (NBGKWB, artikel 11, § 3).

Verzoek tot verbod van het gebruik van letterwoorden

Uiterste datum waarop elke in het Gewestelijk Parlement vertegenwoordigde politieke partij bij de Regering een gemotiveerd verzoek kan indienen tot verbod van het gebruik van letterwoorden die in het verleden beschermd werden (NBGKWB, artikel 32, § 2, eerste lid).

Aanvang periode van de mogelijkheid tot indienen bezwaar betreffende de kiezerslijsten

Datum vanaf welke elke kiezer bezwaar kan indienen met betrekking tot de kiezerslijst bij het college van  burgemeester en schepenen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezing (NBGKWB, artikel 12, § 1 en § 2).

Afgifte van een elektronisch afschrift van de kiezerslijst

Kosteloze afgifte van een elektronisch afschrift van de kiezerslijst aan de personen die daartoe een schriftelijk verzoek indienen en die er zich schriftelijk toe verbinden om een lijst van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in te dienen (NBGKWB, artikel 13, § 1, eerste lid).

Tijdens de maand augustus 2024 - Samenstelling van de bureaus

Het college van burgemeester en schepenen maakt twee lijsten op (NBGKWB, artikel 20, § 1):

1°      de eerste bevat de personen die kunnen worden bekleed met een functie van voorzitter van een stem- of telbureau of van bijzitter of  plaatsvervangend bijzitter van een telbureau.

2°      een tweede bevat de kiezers die aangewezen zouden kunnen worden als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau (deze lijst omvat vierentwintig namen per bureau). 

De twee lijsten worden uiterlijk de drieëndertigste dag (10 september 2024) voor de verkiezing naar de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau gezonden (NBGKWB, artikel 20, § 2).

 

 

 

31/08/2024

Bekendmaking verboden letterwoorden

Op deze datum maakt de Regering de verboden letterwoorden bekend in het Belgisch Staatsblad (NBGKWB, artikel 32, § 2, tweede lid).

Daar de 43ste dag voorafgaand aan de verkiezing een zaterdag is en bijgevolg een dag is waarop het Belgisch Staatsblad niet verschijnt, zal er de eerste werkdag vóór de 43ste dag gepubliceerd worden, meer bepaald op vrijdag 30 augustus 2024.

Zending lijst van de gemeenteraadskiezers aan de Regering

Uiterste datum waarop het gemeentebestuur de lijst van de gemeenteraadskiezers zendt aan de Regering (NBGKWB, artikel 14, eerste lid).

De Regering kan beslissen dat deze verzending elektronisch gebeurt met behulp van een door de regering ter beschikking gesteld programma. (NBGKWB, artikel 14, tweede lid)

Controle van de kiezerslijsten

Bij ontvangst van de kiezerslijsten worden deze door de Regering gecontroleerd om na te gaan of er geen personen zijn die op meerdere kiezerslijsten vermeld staan (NBGKWB, artikel 14, vierde lid).

In geval van dubbele inschrijvingen, licht de regering of haar gemachtigde de betrokken colleges van burgemeester en schepenen in en vraagt hun advies. Daarna bepaalt de regering welk college de inschrijving behoudt (NBGKWB, artikel 14, vijfde lid).


 
 

Uitvoering gevraagde correcties van de kiezerslijsten

Het college van burgemeester en schepenen voert de gevraagde correcties zo spoedig mogelijk uit (NBGKWB, artikel 14, zesde lid).

Het college geeft onmiddellijk kennis van de schrapping aan de betrokken persoon, die beroep kan aantekenen overeenkomstig artikel 12 van dit wetboek (NBGKWB, artikel 14, zevende lid).

Retour en haut de page